Ga naar de inhoud

Wat gaat er gebeuren met onze sporthal? Die vraag wordt ook gesteld aan ons, de Dorpsraad Swalmen.
Omdat wij ons grote zorgen maken om het voortbestaan van het Sportcentrum Swalmen en de situatie m.b.t. de sporthal, is er een brief naar de gemeente Roermond verzonden. Deze kunt u hieronder lezen.

Aan:

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond
De leden van de Gemeenteraad van de gemeente Roermond

Swalmen, 10 januari 2023.

Betreft: Voortbestaan Sportcentrum Swalmen en de situatie m.b.t. de sporthal

 

Geacht College, Geachte Raadsleden,

De Dorpsraad Swalmen is het nieuws ter ore gekomen dat het voortbestaan van het Sportcentrum Swalmen aan een zijden draadje hangt, omdat de eigenaar van Sportcentrum Swalmen BV (Familie van Buggenum) stopt per 1 mei 2023 omdat de exploitatie financieel niet meer rond te krijgen is.
Daarnaast heb je nog de eigenaar van het pand die, als we goed geïnformeerd zijn, de bestemming ‘sport’ er graag vanaf gehaald ziet, zodat het pand ook een industriële bestemming kan krijgen.
Dit laatste mag niet gebeuren, het uitgangspunt moet ‘sportbestemming’ blijven.

Per 1 januari 2023 is het beheer van de naastgelegen sporthal overgenomen door de gemeente als eigenaar, die middels een systeem van ‘sleutelbeheer’ de verenigingen en groepen die gebruik maken van de sporthal, de mogelijkheid biedt te blijven sporten.
Dit laatste maakt sporten wel mogelijk, maar bijna iedereen die gaat sporten hecht ook aan een gezellig samenzijn na afloop (hét bindmiddel van elke vereniging) en daarvoor was het sportcentrum de ideale plek.
Bovendien biedt het sportcentrum door een aantal andere takken van sport en vrijetijdsbesteding te faciliteren (m.n. tennis, fitness, gymnastiek voor ouderen) een grote meerwaarde, die leidt tot een gezonde(re) levensstijl en niet te vergeten de sociale en maatschappelijke functie die dit sportcentrum vervult binnen ons dorp.

Met het grote aantal sporters die van buiten Roermond komen en gebruik maken van Sportcentrum Swalmen, heeft deze voorziening een ‘regionale’ functie.
Dit past toch bij de grootste gemeente in Midden-Limburg!

Swalmen moet kunnen blijven beschikken over een adequate (binnen)sportvoorziening, niet alleen gezien het grote aantal inwoners, een dergelijke sport- en ontspanningsaccommodatie komt ook de leefbaarheid van onze gemeenschap ten goede.

De Dorpsraad hoeft uw college/gemeenteraad toch niet te wijzen op het feit dat bewegen, sporten, een enorm positieve (uit)werking heeft op het gezond ouder worden (gezien de toenemende vergrijzing en de kosten die dit met zich meebrengt, een essentieel gegeven).

Nu u het bovenstaande gelezen heeft halen we het coalitieakkoord 2022-2026 erbij:

“Het belang van sport en bewegen wordt algemeen onderkend. Niet alleen omdat het gezond is of ontspanning biedt, maar ook vanwege de sociale functie en vanwege het belang voor de leefbaarheid in wijken en kernen. Uitgangspunt is dat in onze stad iedereen aan activiteiten, sport of spel moet kunnen deelnemen.

De aanwezigheid van goede wijkaccommodaties en sportcomplexen, die zijn afgestemd op de actuele vraag en behoefte vanuit de samenleving, zijn van belang. Die accommodaties en complexen moeten multifunctioneel gebruikt kunnen worden.”

Wat moeten wij hieraan nog toevoegen, deze passage uit het coalitieakkoord slaat de spijker op z’n kop!

Wij vragen uw college/gemeenteraad met klem er alles aan te doen om een adequate (binnen)sportvoorziening overeind te houden in Swalmen, die voldoet aan de genoemde criteria uit uw akkoord zijnde gezondheid, ontspanning, sociale functie en leefbaarheid.
Wij hebben inmiddels al gesproken met enkele organisaties, betrokken inwoners en gebruikers en er zijn al verschillende ideeën en mogelijkheden om het sportcentrum te behouden voor Swalmen, de revue gepasseerd.
Zodra duidelijk is wat het speelveld is en waar de grenzen liggen, stelt de Dorpsraad uw college/gemeenteraad voor om een bijeenkomst te organiseren in het sportcentrum waar betrokkenen en geïnteresseerden samen met een vertegenwoordiging van de gemeente gaan brainstormen, ideeën uitwisselen en voorstellen formuleren, om de huidige sportaccommodatie te behouden voor ‘Zjwame’ al dan niet in een qua energiebeleid en duurzaamheid hedendaags jasje gestoken.
Als wij dit samen kunnen doen dan zijn wij ervan overtuigd dat de accommodatie levensvatbaar is en blijft.

De Dorpsraad ziet uw reactie met vertrouwen tegemoet.

 

Namens de Dorpsraad Swalmen, met hoogachting,

John van den Groenendal,
voorzitter

Home » Voortbestaan Sportcentrum Swalmen

Voortbestaan Sportcentrum Swalmen